Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined index: bs_desktop01 w drupal_theme_initialize() (linia 100 z /home/dom123/ftp/dom/includes/theme.inc).
  • Notice: Trying to get property of non-object w _drupal_theme_initialize() (linia 146 z /home/dom123/ftp/dom/includes/theme.inc).
  • Notice: Trying to get property of non-object w _theme_load_registry() (linia 335 z /home/dom123/ftp/dom/includes/theme.inc).
  • Notice: Undefined index: bs_desktop01 w theme_get_setting() (linia 1439 z /home/dom123/ftp/dom/includes/theme.inc).
  • Notice: Trying to get property of non-object w theme_get_setting() (linia 1476 z /home/dom123/ftp/dom/includes/theme.inc).

Aktualności

Wrocławski adres – Giełda domów oraz mieszkań

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Giełdzie Domów i Mieszkań WROCŁAWSKI ADRES, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2015 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym – Hala Stulecia, w godzinach 10:00–17:00, na stoiskach numer 6 i 7.

Zapraszamy chętnych do udziału w wydarzeniu.

Wrocławskie Targi Mieszkań i Domów

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych Targach Mieszkań i Domów, które odbędą się w dniach 7–8 marca 2015 w godzinach 10:00–17:00 we Wrocławiu, w Hali Stulecia, przy ul. Wystawowej 1.

Targi mieszkaniowe to okazja do bezpośredniego kontaktu z wystawcami i możliwość dopytania o szczegóły interesujących Państwa inwestycji.

Do zobaczenia w marcu!

Targi Nowy dom Nowe mieszkanie Murator Expo

Targi Nowy dom Nowe mieszkanie Murator Expo to największa i najważniejsza tego rodzaju impreza na Dolnym Śląsku.

Targi to przegląd pełnej oferty deweloperów budujących na terenie Wrocławia i okolic. Warto zarezerwować sobie weekend 7 i 8 lutego i odwiedzić Halę Stulecia. Zapraszamy w godzinach 10.00-17.00.

Nie trzeba marnować czasu by odwiedzać biura sprzedaży poszczególnych deweloperów oraz banki – można to zrobić w jednym miejscu i czasie właśnie na targach. Zamiast przeglądać portale i wertować gazety – warto spotkać się bezpośrednio z wystawcami i uzyskać informacje o inwestycji z pierwszej ręki, a nawet wynegocjować rabat!

Zapraszamy Państwa na stoisko numer 5.

Życzenia noworoczne

Wszystkim naszym mieszkańcom obecnym i tym przyszłym, życzymy szczęśliwego nowego roku 2015, spełnienia marzeń, ciepła rodzinnego w budowanym przez Was domu.

Życzy Dom-Invest

Giełda Domów i MIeszkań

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Giełdzie Domów i Mieszkań WROCŁAWSKI ADRES, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2014 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym — Hala Stulecia, w godzinach 10:00–17:00, na stoiskach numer 6 i 7.

Zapraszamy chętnych do udziału w wydarzeniu.

Dolnośląskie Targi Mieszkań i Domów

Targi Mieszkań i Domów nowyadres.pl to największa i najważniejsza tego rodzaju impreza na Śląsku.

Targi to przegląd pełnej oferty deweloperów budujących na terenie Wrocławia i okolic. Warto zarezerwować sobie weekend 20 i 21 września i odwiedzić Halę Stulecia. Zapraszamy w godzinach 10.00-17.00.

Nie trzeba marnować czasu by odwiedzać biura sprzedaży poszczególnych deweloperów oraz banki – można to zrobić w jednym miejscu i czasie właśnie na targach. Zamiast przeglądać portale i wertować gazety – warto spotkać się bezpośrednio z wystawcami i uzyskać informacje o inwestycji z pierwszej ręki, a nawet wynegocjować rabat!

Zapraszamy Państwa na stoisko J27.

targi mieszkań i domów

Zapraszamy na Targi Mieszkań i Domów nowyadres.pl w dniach 1-2 marca 2014 do Hali Stulecia we Wrocławiu. To jedna z bardziej popularnych tego rodzaju impreza, podczas której wszyscy zainteresowani zakupem nowego lokum mogą zapoznać się z pełną ofertą nieruchomości we Wrocławiu i okolicach. Serdecznie zapraszamy, czekamy na Państwa na stoisku J26.

Giełda Deweloperów Wrocławski Adres 27 kwietnia 2014

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Giełdzie Deweloperów WROCŁAWSKI ADRES, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2014 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym — Hala Stulecia, w godzinach 11:00–19:00, na stoiskach numer 6 i 7.

Zapraszamy chętnych do udziału w wydarzeniu.

warunki przetargu nieruchomości Samostrzel - marzec 2013

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SAMOSTRZEL

I. PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Samostrzel.

II. OPIS NIERUCHOMOŚCI
Opis i oznaczenie nieruchomości: niezabudowana działka gruntu nr ewidencyjny 3/3, o obszarze 94.400 m2 oraz zabudowana działka gruntu nr ewidencyjny 5/3, o obszarze 165.100 m2 – na którą składają się: budynek pałacu (4200 m2), budynek browaru (740 m2), budynek stajni (370 m2), budynek garażowy (80 m2) oraz barak biurowy (150 m2), wraz z terenem parku o łącznym obszarze 259.000 m2, położone w miejscowości Samostrzel, gmina Sadki, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem BY1N/00002611/9.

Nieruchomość wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowego, tj. osiemnastowiecznego barokowo-klasycystycznego pałacu wraz z parkiem, który decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1970 roku, L.dz KL.II-68/680/9/70 w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, został wpisany do rejestru zabytków, za nr 38/A. Na wyżej wymienioną nieruchomość składają się także wiata drewniana, studnia głębinowa, zbiornik bezodpływowy na ścieki oraz ogrodzenie z bramą wjazdową. Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o których mowa w przepisach prawa budowlanego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.199.000,00 zł. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane ww. nieruchomością powinny skontaktować się z organizatorem przetargu pod numerem telefonu (71) 790 40 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00 w celu zapoznania się ze stanem technicznym lub umówienia się na oględziny nieruchomości.

III. PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Gminy w Sadkach na nieruchomości nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, na działkach 3/3 i 5/3 we wsi Samostrzel wydana była decyzja o warunkach zabudowy nr 34/06 z dnia 12.05.2006 r. dla użytkowania budynku zabytkowego pałacu na ośrodek konferencyjno-hotelowy oraz budowie hotelu, niezbędnej infrastruktury towarzyszącej i urządzeń budowlanych.

Zgodnie w wypisem z rejestru gruntów wydanym z upoważnienia Starosty Nakielskiego według stanu na dzień 15.12.2011 roku:
- działka gruntu nr ewidencyjny 3/3, o obszarze 94.400 m2 stanowi grunty rolne – oznaczone symbolem RIVa, lasy i grunty leśne – oznaczone symbolem LsIV, tereny zabudowane – oznaczone symbolem Bz, nieużytki – oznaczone symbolem N,
- działka gruntu nr ewidencyjny 5/3, o obszarze 165.100 m2 stanowi grunty leśne – oznaczone symbolem LsIV, tereny zabudowane – oznaczone symbolem Bz i Bi, usytuowane są w obrębie 0014 Samostrzel, w jednostce ewidencyjnej 041004_2 Sadki, powiecie nakielskim, województwie kujawsko-pomorskim,

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie dotyczy.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I KRYTERIA JEJ OCENY
Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna;
2. datę sporządzenia oferty;
3. krótka charakterystyka oferenta;
4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
5. oferowaną cenę nieruchomości - wyższą od ceny wywoławczej;
6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości;
7. oświadczenie, że oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiotowe budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej i że pomimo jego braku decyduje się na nabycie tej nieruchomości;
8. aktualny – ważny 3 miesiące – odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę/osoby upoważnione przez niego – dotyczy również wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezależnie od tego, czy nabycie nieruchomości będzie następowało w związku z prowadzoną działalnością;
9. decyzję o nadaniu nr REGON, NIP – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę / osoby upoważnione przez niego - dotyczy również wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezależnie od tego, czy nabycie nieruchomości będzie następowało w związku z prowadzoną działalnością;
10. zgodę oferenta, w przypadku wybrania jego oferty, na:
- zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,
- zapłatę ceny (kwota winna znajdować się na rachunku DOM-INVEST Sp. z o.o.) najpóźniej w chwili zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego,
- wydanie nieruchomości w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego,
- przejęcie nieruchomości w stanie istniejącym.
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Oferta powinna być sporządzona:
- pismem maszynowym,
- w języku polskim,
- podpisana przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
- wszystkie strony winny być ponumerowane, parafowane i na trwałe spięte w całość,
- wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta w przetargu.

Sposób oceny ofert:
Kryteria oceny ofert i procentowe określenie ich wag:
- oferowana cena (wyższa od ceny wywoławczej) -100 %

Składanie ofert:
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości w miejscowości Samostrzel”, należy składać w siedzibie DOM-INVEST Sp. z o.o. przy ulicy Zwycięskiej 12g/1, 53-033 Wrocław w terminie do dnia 30.04.2013r. do godz. 15.00.

VI. ZOBOWIĄZANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI
Nabywca wyłoniony w drodze przetargu jest zobowiązany do:
- poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy przenoszącej własność;
- zapłaty całej zaoferowanej ceny nieruchomości, w ten sposób, aby najpóźniej w chwili zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego kwota znajdowała się na rachunku bankowym DOM-INVEST Sp. z o.o.;

VII. TERMIN PRZETARGU

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.04.2013r. do godz. 15.00.

VIII. TRYB PRZEPROWADZANIA PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
Przetarg składa się z części niejawnej w trakcie której DOM-INVEST Sp. z o.o. dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

Nie spełnią warunków przetargu oferty, w przypadku gdy:
- nie odpowiadają warunkom przetargu;
- zostały złożone po wyznaczonym terminie;
- nie zawierają danych wymienionych w pkt V od ppkt 1 do ppkt 11 lub dane te są niekompletne;
- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli DOM-INVEST Sp. z o.o. stwierdził, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

DOM-INVEST Sp. z o.o. przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

DOM-INVEST Sp. z o.o. zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Informacje dot. nieruchomości oraz informacje dot. warunków przetargu można uzyskać w siedzibie DOM-INVEST Sp. z o.o. przy ulicy Zwycięskiej 12g/1, 53-033 Wrocław bądź pod numerem telefonu (71) 790 40 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.

targi mieszkań i domów nowyadres.pl

Zapraszamy na Targi Mieszkań i Domów nowyadres.pl w dniach 2-3 marca 2013 do Hali Stulecia we Wrocławiu. To jedna z bardziej popularnych tego rodzaju impreza, podczas której wszyscy zainteresowani zakupem nowego lokum mogą zapoznać się z pełną ofertą nieruchomości we Wrocławiu i okolicach. Serdecznie zapraszamy, czekamy na Państwa.

Samostrzel - warunki przetargu

Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Samostrzel

I. PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Samostrzel.

II. OPIS NIERUCHOMOŚCI
Opis i oznaczenie nieruchomości: niezabudowana działka gruntu nr ewidencyjny 3/3, o obszarze 94.400 m2 oraz zabudowana działka gruntu nr ewidencyjny 5/3, o obszarze 165.100 m2 – na którą składają się: budynek pałacu (4200 m2), budynek browaru (740 m2), budynek stajni (370 m2), budynek garażowy (80 m2) oraz barak biurowy (150 m2), wraz z terenem parku o łącznym obszarze 259.000 m2, położone w miejscowości Samostrzel, gmina Sadki, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem BY1N/00002611/9.

Nieruchomość wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowego, tj. osiemnastowiecznego barokowo-klasycystycznego pałacu wraz z parkiem, który decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1970 roku, L.dz KL.II-68/680/9/70 w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, został wpisany do rejestru zabytków, za nr 38/A. Na wyżej wymienioną nieruchomość składają się także wiata drewniana, studnia głębinowa, zbiornik bezodpływowy na ścieki oraz ogrodzenie z bramą wjazdową. Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o których mowa w przepisach prawa budowlanego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.800.000,00 zł. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane ww. nieruchomością powinny skontaktować się z organizatorem przetargu pod numerem telefonu (71) 790 40 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00 w celu zapoznania się ze stanem technicznym lub umówienia się na oględziny nieruchomości.

III. PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Gminy w Sadkach na nieruchomości nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, na działkach 3/3 i 5/3 we wsi Samostrzel wydana była decyzja o warunkach zabudowy nr 34/06 z dnia 12.05.2006 r. dla użytkowania budynku zabytkowego pałacu na ośrodek konferencyjno-hotelowy oraz budowie hotelu, niezbędnej infrastruktury towarzyszącej i urządzeń budowlanych.

Zgodnie w wypisem z rejestru gruntów wydanym z upoważnienia Starosty Nakielskiego według stanu na dzień 15.12.2011 roku:

działka gruntu nr ewidencyjny 3/3, o obszarze 94.400 m2 stanowi grunty rolne – oznaczone symbolem RIVa, lasy i grunty leśne – oznaczone symbolem LsIV, tereny zabudowane – oznaczone symbolem Bz, nieużytki – oznaczone symbolem N,
działka gruntu nr ewidencyjny 5/3, o obszarze 165.100 m2 stanowi grunty leśne – oznaczone symbolem LsIV, tereny zabudowane – oznaczone symbolem Bz i Bi, usytuowane są w obrębie 0014 Samostrzel, w jednostce ewidencyjnej 041004_2 Sadki, powiecie nakielskim, województwie kujawsko-pomorskim,

IV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić na konto PKO BP S.A. IV O/Wrocław, 96 1020 5242 0000 2102 0185 5170 w terminie do dnia 20.11.2012 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień uznania wskazanego rachunku bankowego DOM-INVEST Sp. z o.o.

Wadium przepada na rzecz DOM-INVEST Sp. z o.o. jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I KRYTERIA JEJ OCENY
Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna;
2. datę sporządzenia oferty;
3. krótka charakterystyka oferenta;
4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
5. oferowaną cenę nieruchomości - wyższą od ceny wywoławczej;
6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości;
7. oświadczenie, że oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiotowe budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej i że pomimo jego braku decyduje się na nabycie tej nieruchomości;
8. dowód wpłaty wadium – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę / osoby upoważnione przez niego;
9. aktualny – ważny 3 miesiące – odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę/osoby upoważnione przez niego – dotyczy również wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezależnie od tego, czy nabycie nieruchomości będzie następowało w związku z prowadzoną działalnością;
10. decyzję o nadaniu nr REGON, NIP – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę / osoby upoważnione przez niego - dotyczy również wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezależnie od tego, czy nabycie nieruchomości będzie następowało w związku z prowadzoną działalnością;
11. zgodę oferenta, w przypadku wybrania jego oferty, na:

zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,
zapłatę ceny (kwota winna znajdować się na rachunku DOM-INVEST Sp. z o.o.) najpóźniej w chwili zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego,
wydanie nieruchomości w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego,
przejęcie nieruchomości w stanie istniejącym.
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Oferta powinna być sporządzona:
pismem maszynowym,
w języku polskim,
podpisana przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
wszystkie strony winny być ponumerowane, parafowane i na trwałe spięte w całość,
wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta w przetargu.
Sposób oceny ofert:
Kryteria oceny ofert i procentowe określenie ich wag:

oferowana cena (wyższa od ceny wywoławczej) -100 %
Składanie ofert:
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości w miejscowości Samostrzel”, należy składać w siedzibie DOM-INVEST Sp. z o.o. przy ulicy Zwycięskiej 12g/1, 53-033 Wrocław w terminie do dnia 21.11.2012 r. do godz. 15.00.

VI. ZOBOWIĄZANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI
Nabywca wyłoniony w drodze przetargu jest zobowiązany do:

poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy przenoszącej własność;
zapłaty całej zaoferowanej ceny nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, w ten sposób, aby najpóźniej w chwili zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego kwota znajdowała się na rachunku bankowym DOM-INVEST Sp. z o.o.;

VII. TERMIN PRZETARGU
Oferty należy składać w terminie do dnia 21.11.2012 r. do godz. 15.00.

VIII. TRYB PRZEPROWADZANIA PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
Przetarg składa się z części niejawnej w trakcie której DOM-INVEST Sp. z o.o. dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

Nie spełnią warunków przetargu oferty, w przypadku gdy:
nie odpowiadają warunkom przetargu;
zostały złożone po wyznaczonym terminie;
nie zawierają danych wymienionych w pkt V od ppkt 1 do ppkt 11 lub dane te są niekompletne;
do ofert nie dołączono kopii dowodów wpłat wadium;
są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli DOM-INVEST Sp. z o.o. stwierdził, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

DOM-INVEST Sp. z o.o. przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

DOM-INVEST Sp. z o.o. zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Informacje dot. nieruchomości oraz informacje dot. warunków przetargu można uzyskać w siedzibie DOM-INVEST Sp. z o.o. przy ulicy Zwycięskiej 12g/1, 53-033 Wrocław bądź pod numerem telefonu (71) 790 40 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.

targi redNet - hala stulecia

Zapraszamy do naszego stoiska nr J25 na Dolnośląskich Targach Mieszkań i Domów organizowanych w dniach 20.10.2012r. - 21.10.2012r. w Hali Stulecia we Wrocławiu. To jedna z bardziej popularnych tego rodzaju impreza, podczas której wszyscy zainteresowani zakupem nowego lokum mogą zapoznać się z pełną ofertą nieruchomości we Wrocławiu i okolicach. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko. Czekamy na Państwa.

targi mieszkań i domów - hala stulecia

Zapraszamy do naszego stoiska nr J25 na Dolnośląskich Targach Mieszkań i Domów organizowanych w dniach 08.09.2012r. – 09.09.2012r. w Hali Stulecia we Wrocławiu. To największa i najważniejsza tego rodzaju impreza, podczas której wszyscy zainteresowani zakupem nowego lokum mogą zapoznać się z pełną ofertą nieruchomości we Wrocławiu i okolicach.

ogłoszenie

Dom-Invest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości, iż rozpoczyna proces oferowania do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi oraz samodzielnymi lokalami niemieszkalnymi oraz odpowiadającymi im udziałami w części wspólnej budynku i gruntu, w ramach inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym w parterze i garażami, na nieruchomości znajdującej się przy ulicy Dmowskiego we Wrocławiu stanowiącej działkę nr 3/1 AM-21 obręb Plac Grunwaldzki, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1K/00141303/4. Przedmiotem wskazanej oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego jest 108 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku składającym się z siedmiu kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Na kondygnacji podziemnej oraz w parterze zlokalizowane zostaną miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne, rowerownie, hydrofornia, węzeł co, śmietnik z zewnątrz, komunikacja z hallem wejściowym oraz lokal usługowy od strony południowej o pow. ok. 50m2. Na pozostałych kondygnacjach znajdować się będą lokale mieszkalne o powierzchni od 40m2 do 50m2. Cena 1 m2 lokalu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego zawierała się będzie w kwocie od 5500zł/m2 do 8500zł/m2 w zależności od powierzchni mieszkania i standardu wykończenia. Planowany termin oddania budynku do eksploatacji to wrzesień 2014 roku. Szczegółowe informacje i prospekt informacyjny, wizualizacje, rzuty lokali dostępne są w siedzibie spółki: Dom-Invest Sp. z o.o., 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 12g/1 oraz pod numerem telefonu (71) 790 40 00.

wiosenny powiew niskich cen

Wraz z pierwszymi wiosennymi promykami słońca, budzi się w nas nowa siła do życia. Lepszego życia w nowym, bajecznym miejscu. Umów się na prezentację domu, mieszkania. Zamieszkaj na Bajecznej, nadszedł wiosenny powiew niskich cen. Dla naszych Klientów przygotowaliśmy specjalną ofertę na domy w zabudowie szeregowej. Ceny niższe nawet o 59 tys. zł. W promocji znalazły się też wybrane mieszkania. Zapraszamy, zadzwoń do nas!

zespół pałacowo-parkowy w Samostrzelu - do sprzedaży

DOM-INVEST Sp. z o.o. informuje, że w jego ofercie sprzedaży znajduje się niepowtarzalny obiekt - Zespół pałacowo-parkowy w Samostrzelu.
Nieruchomość znajduje się w miejscowości Samostrzel, gm. Sadki, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie.
Zespół pałacowo-parkowy jest zabytkiem wpisanym do rejestru. Położony nad rzeką Rokitką na dwóch działkach o łącznej powierzchni prawie 25,9500 ha. Kompleks parkowy zaliczany jest do najbogatszych i najwspanialszych tego typu na ziemiach polskich, naśladujący włoskie ogrody renesansowe i nawiązujący do słynnych ogrodów tarasowych z XVI wieku w Tivoli nieopodal Rzymu. Na terenie znajduje się budynek pałacu o powierzchni użytkowej 4200 m2 na rzucie w kształcie litery „E”, budynek browaru o pow. 740 m2 i budynek stajni o pow. użytkowej 370 m2. W skład nieruchomości wchodzi również budynek garażowy (80 m2), barak biurowy (150 m2), wiata drewniana, studnia głębinowa oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki. Teren jest ogrodzony i posiada bramę wjazdową. Teren wyposażony w infrastrukturę energetyczną i wodociągową.

obniżka cen mieszkań oraz wyprzedaż miejsc postojowych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą wiosenną promocją mieszkań. Oferujemy zakup mieszkań na nowo powstałym osiedlu Wysoka II oraz 2 ostatnich mieszkań w inwestycji Zwycięska IV we Wrocławiu.

Osiedle Wysoka II jest kompleksem mieszkaniowym o niskiej zabudowie szeregowej. Na tym osiedlu znajduje się budynek wielorodzinny 4-klatkowy, (po 8 lokali mieszkalnych o powierzchni od 57 do 105 mkw.) oraz mieszkania w zabudowie szeregowej mające około 90 - 150 mkw. zlokalizowane na 3 kondygnacjach. Do każdego mieszkania przynależy ogródek i taras, pod wszystkimi budynkami znajdują się w części piwnicznej garaże wielostanowiskowe z miejscami postojowymi oraz komórki piwniczne. Lokalizacja osiedla znajduje się na południowej granicy Wrocławia między Ołtaszynem a Partynicami, w miejscowości Wysoka przy ul. Bajecznej, z dala od miejskiego zgiełku. Jest to idealne miejsce dla osób, które cenią sobie spokój i chcą obcować z przyrodą, a równocześnie niezbyt daleko będą mieć do centrów handlowych, znajdujących się w niedalekiej odległości.

Jednocześnie chcemy Państwu zaoferować 2 ostatnie mieszkania na Osiedlu Zwycięska IV - zlokalizowanym przy ul. Zwycięskiej 12c-12h w granicach miasta Wrocławia. Lokalizacja tego budynku jest niewątpliwie jego atutem, gdyż dzielnica jest cicha i spokojna. W pobliżu jest dużo terenów zielonych. Dojazd do centrum miasta jest łatwy i dogodny.
Oferujemy Państwu również ostatnie miejsca postojowe na naszych inwestycjach:
- Osiedle Zwycięska II – 1 miejsce postojowe,
- Osiedle Zwycięska IV – 9 miejsc postojowych,
- Osiedle Przyjaźni – 17 miejsc postojowych.

zmiana adresu spółki

Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki
 
Szanowni Państwo!
Uprzejmie zawiadamiamy, że od dnia 19.05.2017 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki
DOMINVEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą we Wrocławiu na AMW INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, Regon, numer KRS oraz numer rachunku bankowego. Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.
Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.
 
Aktualne dane spółki są następujące:
AMW INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu
 
w obrocie handlowym spółka używać będzie skrótu: 
 
AMW INVEST Sp. z o.o.
ul. Romana Dmowskiego 1
50-203 Wrocław
 
NIP 899-232-12-94
Regon 932117189
KRS 0000003772                                     

osiedle wysoka II gotowe

Pragniemy poinformować, że Dom-Invest Sp. z o. o. zakończyła budowę kolejnej inwestycji – Osiedle Wysoka II. Z dniem 26.10.2010 roku Spółka rozpoczęła podpisywanie aktów notarialnych. Wysoka II – to nowoczesne osiedle o kameralnej zabudowie szeregowej, zlokalizowane pomiędzy Ołtaszynem, a Partynicami w miejscowości Wysoka, Gmina Kobierzyce.

Osiedle składa się z 76 mieszkań (do sprzedaży pozostały 42 mieszkania) o wysokim standardzie, każde mieszkanie jest do nabycia z miejscem postojowym w garażu podziemnym, balkonem i/lub tarasem. Lokalizacja osiedla jest bardzo atrakcyjna – z dala od codziennego zgiełku, z dużą ilością terenów zielonych. Dojazd do centrum miasta jest łatwy i dogodny. Dla najmłodszych mieszkańców na terenie osiedla znajduje się plac zabaw.

W celu zapoznania się z szczegółami oferty zapraszamy do naszego biura przy ul. Zwycięskiej 12G/1 we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Do Państwa dyspozycji pozostają również prawnicy działu sprzedaży pod następującymi numerami telefonu:
(71) 790 40 00, (71) 790 40 10, 505 058 007, 505 058 004.